Gratis verzending boven €50 (NL) of €100 (BE)

Privacybeleid

bamboo stories geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen deze gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van bamboo stories. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/11/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten

We versturen onze nieuwsbrieven met Mautic. Mautic zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief ontvang je altijd een bevestigingsmail waarbij je moet aangeven dat je daadwerkelijk ingeschreven wilt worden. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden staat een link om je af te melden. Je persoonsgegevens worden door Mautic beveiligd opgeslagen. Mautic maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mautic behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TransIP heeft geen toegang tot onze postvak en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processor

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres, woonplaats en betaalgegevens. Mollie heeft passende technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen, behoudt zich het recht om je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op de review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij de naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

De bestelling(en) die je plaatst zullen we via PostNL naar je verzenden. Het is daarvoor noodzakelijk dat we je naam en adres met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhoudsysteem

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Paperdork. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Paperdork is tot geheimhouding verplicht en zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. Paperdork gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com de bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om de bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met deze gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. We gebruiken de gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. De gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. In verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek kan bamboo stories wettelijk verplicht worden om gegevens te delen. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om dit te doen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens en klantprofiel totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de automatische leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht en rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we van je verwerken in te zien en te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier op de website. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek is ingediend sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht van bezwaar en overige rechten

In voorkomende gevallen heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van bamboo stories. Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond dat zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. We verwerken de gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

bamboo stories
Lichttoren 32 (geen bezoekadres)
5611 BJ Eindhoven

E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 72553537
BTW nummer: NL002204995B57

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00